TRANSPARENTNÍ CENTRUM – Chceme, aby občané měli možnost spolurozhodovat o záležitostech obce nejen ve volbách.

PROSAZUJEME:

 • Zavedení stálého internetového fóra MČ Prahy 1 pro výměnu a sdílení názorů mezi občany a MČ Praha 1 (již nyní jsme takové vytvořili alespoň na Facebooku v podobě otevřené FB skupiny Praha číslo 1). Vytvoříme interaktivní webové stránky po vzoru Prahy 2, kde se budou moci občané ptát a příslušné odbory i radní jim budou odpovídat
 • Odstranění bariér k účasti na jednání zastupitelstva i rady a zpřístupnění výstupů z jednání včetně podkladů (stenozáznamy z jednání, přehled o hlasování členů rady i její rozhodnutí musí být v co nejúplnější formě zveřejňovány na webu)
 • Snadný přístup k obsahu smluv, které obec uzavírá, a to s minimálními náklady za využití fungujícího Centrálního registru smluv na portálu veřejné správy (v rámci našich občanských aktivit se nám společně s poslancem Janem Farským (STAN), Rekonstrukcí státu a Oživení, o.s. podařilo prosadit „Zákon o registru smluv“, díky kterému budou od 1.1.2017  všechny smlouvy obcí nad 5000 obyvatel (a většina dalších smluv ve veřejné správě) v hodnotě nad 50 000Kč platné až po zveřejnění ve volně přístupném internetovém registru, podobně jako se tomu děje již dnes v desítkách obcí po celé ČR a na celém Slovensku)
 • Pořádání veřejných setkání s veřejným projednáváním k větším investičním a rozvojovým projektům v centru (rekonstrukce parků a ulic, nová výstavba) (od voleb 2014 jsme iniciovali, spolupořádali nebo podporovali veřejná setkání k záměru zklidnění dopravy na Malé straně a Starém Městě, ke stavbě tzv. Maršmelounu, ke kauze tzv. Sixtova domu, k projektu tzv. Novomlýnské brány do Revoluční, či k využití dlouhodobě prázdných objektů s využitím kulturních aktivit)
 • Zveřejňování investičních záměrů v takovém předstihu, který umožní řádné veřejné projednání
 • Využívání elektronického tržiště pro zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce, s cílem posílit transparentnost nakládání s veřejnými prostředky
 • Zveřejnění seznamu nemovitého majetku městské části a jeho kategorizace dle významnosti s ohledem na požadovaný plán udržitelného rozvoje území Prahy 1 (ve spolupráci s Piráty a Institutem plánování a rozvoje zveřejňujeme uživatelsky přívětivý přehled zatím části magistrátních nebytových prostor na Praze 1 a nájmů v nich)
 • Etický kodex úředníka, kterýžto Praha 1 stále nemá, a knihu přání a stížností, která umožní pravidelně vyhodnocovat práci úředníků
 • Využívání otevřeného a svobodného software všude tam, kde bude v dlouhodobém horizontu hospodárnějším a flexibilnějším řešením
 • Vytvoření a zveřejnění rozklikávacího rozpočtu městské části
 • Vypovězení nevýhodných smluv
 • Vymáhání úhrady škod (regres) od odpovědných osob v případě nesprávného úředního postupu. V případě podezření z trestného činu podáme trestní oznámení na ty, kvůli kterým došlo ke škodě, nic nezameteme pod koberec
 • Ověření kvality a ceny některých služeb jejich přesoutěžením – jako například úklidu poskytovaného po léta firmou CDV, který stojí městskou část každoročně 60 milionů korun
 • Radniční noviny, kde bude dostatek prostoru pro názory k radnici kritické a prostor pro všechny relevantní zájmové skupiny. Přílohou novin by měla být základní prezentace zamýšlených stavebních projektů (spolupracujeme a získáváme informace z tvorby nejprogresivnějších a informačně nejobsažnějších pražských radničních novin Hobulet na Praze 7)
 • Výnosy z privatizace a peníze ušetřené v minulosti nebudou „projídány“ ani investovány do pochybných projektů typu nákladné rekonstrukce radnice či výstavby podzemních parkovišť. Prioritně chceme směřovat investice do rekonstrukce zanedbaného bytového a nebytového fondu
 • Nezávislý a efektivní interní audit, který bude předkládat výsledky své práce Výboru pro audit MČ Prahy 1, který za tím účelem bude zřízen ve struktuře Úřadu MČ Prahy 1. Nápravu závažných nedostatků v účetnictví, evidenci majetku a hospodaření zjištěných minulými audity hospodaření
 • Zjednodušení vyřizování žádostí občanů a možnost on-line sledovat postup při vyřizování podání občanů
 • Maximální míru elektronického podání pro občany, kteří preferují vyřizování svých žádostí prostřednictvím internetu, bez únavného „běhání po úřadech“

Verze 4.12.2015

Z Facebooku…