(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-1793953-7', 'auto'); ga('send', 'pageview');

21. 9. 2014

Kontroverzní stavba bytového domu s osmipodlážními věži v Soukenické 12 dostala minulý týden povolení. Zastupitelka za Stranu zelených Michaela Valentová to interpelovala na úterním jednání zastupitelstva: „I tento dům podle mého názoru dokládá, že naše obec pod Vaším vedením nerespektuje své programové prohlášení ani relevantní usnesení Rady MČ.“ Text interpelace najdete níže.

Interpelace 35. zasedání ZMČ Prahy 1 dne 16. 9. 2014

Starosta ing. Oldřich Lomecký

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás věci dostavby a nástavby domu v Soukenické ulici č. 12, Nové Město čp. 1089.
V současné době (od 12.9. do 29.9. 2014) je vyvěšeno územní rozhodnutí „o umístění změny stavby přístavba a nástavba Praha 1, Nové Město č.p. 1089, v ulici Soukenická 12.
Krátce uvedu, o jakou stavbu jde a jaká je role MČ.
Firma BAU-INVEST Soukenická 12, a.s., se chystá zastavět celý pozemek dvorní parcely č. 394 budovou, která bude mít dvě podzemní a jedno nadzemní podlaží. Z tohoto objektu mají vyrůstat dvě osmipodlažní „věže“ zakončené plochou střechou. Severní věž „bude svojí severní částí od úrovně 4. patra do úrovně 8. patra vykonzolována nad střechou stávající uliční části, s maximálním vyložením v úrovni 5. až 7. NP, které nepřesáhne za hřeben střechy.“ Vnikne zde 18 stání v domovní garáži
Původní územní rozhodnutí z loňského roku zrušil stavební odbor MHMP jako odvolací orgán, stavebník doplnil některé podklady a SÚ Prahy 1 seznámil v červnu účastníky s pokračováním územního řízení, jehož výsledek dnes můžeme vidět na úřední desce.

Předpokládám, že se účastníci řízení opět odvolají (ostatně mezi nimi je i uznávaná škola, které by stavba přinesla zastínění několika místností, takže dopady stavby se neomezují jen na bezprostřední sousedy) a samozřejmě si představuji, že obec, která by hájila zájmy památkové ochrany a místních obyvatel, by se odvolala také. Dovoluji si Vás požádat, abyste jako zástupce obce vyzval pana Mgr. Jana Brabce, který má na základě usnesení UR11_0397 ze dne 12.4. 2011 MČ Praha 1 zastupovat, aby hájil zájmy občanů městské části a domluvené postupy směřující k ochraně památkového dědictví a zájmů místních obyvatel. Věcné argumenty pro podání námitek je možné čerpat z Auditu Petrské čtvrtě, z Management plánu Pražské památkové rezervace, z metodických materiálů apod.

Vás, pane starosto, jako člena vedení radnice, který si vzal na starost územní rozvoj, se chci zeptat:
1. Ztotožňujete se s tvrzením stavebního úřadu, že „posuzovaná stavba, která se nachází v PPR, je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických hodnot v území“. Pokud ne, mohl byste uvést důvod, proč se MČ také neodvolala?
2. Jaká byla nakonec výše pokuty, kterou za devastaci domu stavebníkovi udělil odbor památkové péče?
3. Jaká byla nakonec výše pokuty, kterou stavebníkovi za neoprávněné stavební zásahy udělil Stavební úřad Prahy 1?

Soukenická 12 je typický příklad postupu, jak jej známe z mnoha míst Pražské památkové rezervace.
1. Developer chce (pochopitelně) maximalizovat svůj zisk, takže bez ohledu na okolí, typologii okolní zástavby, zásady památkové ochrany, potřebu zachovat volné plochy, případně zeleň, bez ohledu na sousedy (on tam přece bydlet nebude) se snaží svůj pozemek maximálně využít. Svoji vyjednávací pozici „zlepšuje“ dlouhodobým zanedbáváním objektu, jež často vyústí v jeho trvalé poškození nebo demolici.
2. Sousedé jsou v nevýhodné pozici: Nemají před sebou žádný prospěch, v nejlepším případě jen uchování stávajícího stavu. Přesto se musejí mnoho let obvykle za pomoci právníků bránit velké síle často finančně zdatného investora. Stavební úřad (téměř) všechny jejich námitky a oponentní posudky zamítá.
3. Obec, ač účastník řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, se stejně jako v mnoha dalších případech do jednání nijak nezapojuje, své občany nepodpoří, námitky – ač odborně vybavena – nepodává, projekty často nepředstaví ani veřejnosti, ani svým odborným komisím, nedovolává se schválených norem, nevyužívá zpracovaných podkladů (např. Management plán Pražské památkové rezervace), ani zpracovaných metodik (např. Metodický materiál pro posuzování novostaveb a přístaveb ve vnitroblocích a pro ochranu prostředí vnitrobloku v PPR, J. Holeček). Naše obec pod Vaším vedením zůstává často zcela nečinná. (Ostatně když už do řízení pod nátlakem občanů a zastupitelů vstoupí, tak se – jako v případě domu Úvoz 18 – nepřestáváme divit.) Ale zpátky k Soukenické 12.

I tento dům podle mého názoru dokládá, že naše obec pod Vaším vedením nerespektuje své programové prohlášení ani (pokud vím tak zatím nezrušené) usnesení Rady MČ (UR11_0720 ze dne 7.6. 2011 Obnovení pořizování Regulačního plánu Petrská, Závěry auditu a jejich zdůvodnění v hlavních zásadách).

Proto se na Vás obracím ještě s dotazem, proč jste se v tomto případě neřídil vlastním programovým prohlášením, kde se v bodu „Územní rozvoj, památková péče“ zavazujete. Mohl byste prosím vysvětlit, jak je Vaše nečinnost v souladu s body:
– Nepodporovat výstavbu objektů a zástaveb vnitrobloků, které by nešetrně zasahovaly do historického prostředí Prahy (…);
– Nepodporovat projekty, které by přinesly výrazné/neúnosné zvýšení dopravního zatížení, hluku, znečištění ovzduší a další negativní vlivy zhoršující kvalitu bydlení a života občanů Prahy 1
– Usilovat o to, aby součástí každého nového projektu bylo i vylepšení prostředí v jeho okolí – zeleň, relaxační a pobytové zóny a podobně (tzv. sociální odpovědnost), tedy konkrétně: Jak tento projekt vylepšuje prostředí ve svém okolí?

Pro úplnost připomínám body z obsahu UR11_0720:

V příloze usnesení Rady MČ UR11_0720 ze dne 7.6. 2011 Obnovení pořizování Regulačního plánu Petrská, Závěry auditu a jejich zdůvodnění v hlavních zásadách, totiž naše obec deklaruje hlavní zásad, jež by měla využít i pro dostavbu domu v Soukenické ulici:
– Nepřipouštět zvyšování míry zastavěného území, resp. navyšování koeficientu zastavěných ploch.
– Odstraněním nevhodné a nehodnotné vnitroblokové zástavby zvyšovat podíl volných ploch ve vnitroblocích a jejich využití pro plochy zeleně.
– Nezvyšovat míru využití území, resp. navyšování koeficientu podlažních ploch. (…)
– Nenavyšovat hladinu zástavby (…)
– Dokončit a projednat Regulační plán

Jak mají voliči vnímat Vaše nynější předvolební sliby, když neplníte ani své vlastní povolební programové prohlášení a nehledáte cestu, jak svým závazkům dostát.

Michaela Valentová, zastupitelka zvolená za SZ